O nás

Současnost a historie

ČMOS PHCR

Kým je Českomoravský odborový svaz pohostinství,
hotelů a cestovního ruchu?


Základním posláním odborového svazu je ochrana a podpora zaměstnaneckých a odborových práv svých členů a obhajoba jejich pracovněprávních, mzdových, sociálních a kulturních zájmů. Zastupujeme zaměstnance všech profesí v oboru pohostinství, hotelnictví a cestovního ruchu bez ohledu na jejich věk, pohlaví a národnost či státní příslušnost.

Odborový svaz je od roku 1990 členem Českomoravské konfederace odborových svazů, jejímž prostřednictvím participujeme na jednání tripartity a máme zastoupení v Pracovním týmu Rady hospodářské a sociální dohody pro vnitřní trh. Jsme členy European Federation of Food, Agriculture and Tourism Trade Uninon (EFFAT), která sdružuje odborové svazy z členských států Evropské unie v oboru potravinářství, zemědělství a turismu.


Kolektivní smlouva vyššího stupně

Zobrazit kolektivní smlouvu

Historie svazu

Od založení po současnost


14. 2. 1990 PKOJF - sjezd Odborového svazu pracovníků obchodu

Delegáti za pohostinství opouštějí sjezdové jednání. Vzápětí zahajují ustavující sjezd navazující na tradici z roku 1968 - vzniká samostatný ČMOS PHCR.

Ustavující sjezd volí předsedu Otakara Hrdličku, předsednictvo a plénum.

Plenární schůze projednaly v roce 1990:

I. SJEZD ČMOS PHCR 10. - 11. 6. 1991, Jihlava

V únoru 1991 se Zlatko Voráček stal zastupujícím předsedou, do funkce tajemníka nastoupil Miloš Hrabák a sjezd byl již svolán na červen téhož roku. Času na přípravu sjezdu, který se konal v Jihlavě, mnoho nebylo, což se projevilo především ve dvou oblastech.

  1. byly značné pochybnosti, zda se skutečně podaří zajistit takové složení delegátů, aby byl sjezdu reprezentativním představitelem členské základny a jeho legalita nemohla být kýmkoli zpochybněna.
  2. nebyly dostatečně dopracovány stanovy a další základní dokumenty svazu.

Prvním úkolem bylo tedy přijmout takový volební systém, který by byl maximálně otevřený a umožňoval na sjezd přístup každému řádně delegovanému zástupci základní organizace, který se vykáže patřičným pověřením ještě půl hodiny před zahájením sjezdu, přičemž platila zásada jedna základní organizace - jeden delegát, bez ohledu na počet členů. Pokud se týká přípravy sjezdových materiálů, především stanov, byly dopracovány na posledním zasedání na Brněnské přehradě.

Přes tyto nedostatky v přípravě sjezdu byl sjezd zahájen a proběhl ve stanoveném termínu. Jeho výsledky potvrdily správnost koncepce projednané na plénu i správnost přijatých opatření. Naopak nepotvrdily se katastrofické vize některých funkcionářů.

Na sjezdu, i když mnohdy ne jednoduše, zvítězila koncepce existence nezávislého moderního odborového svazu založeného především na poskytování služeb svým členům a základním organizacím, na obhajobě jejich každodenních zájmů. Bylo tedy jen logické, že sjezd zvolil do čela svazu představitele této koncepce a jako předsedu Zlatko Voráčka.

II. SJEZD ČMOS PHCR 9. - 10. 6. 1993, Pardubice

Ve všech volebních oblastech proběhla setkání delegátů, na kterých byly projednány zásady sjezdových dokumentů vlastní sjezd se pak mohl soustředit na obsahovou stránku dokumentů. Sjezdu se zúčastnilo 129 zvolených delegátů ze 157. Na sjezdu bylo pak mimo jiné schváleno programové prohlášení. Sjezd zvolil předsedu - Zlatko Voráčka a tajemníka - Miloše Hrabáka, dále pak 25ti člennou Svazovou radu a 9ti člennou Kontrolní a revizní komisi.

III. SJEZD ČMOS PHCR 14. - 15. 11. 1997, Praha

Z celkového počtu 93 zvolených delegátů se zúčastnilo 85 delegátů ze všech regionů republiky tj. 91.3%

Zahraniční hosté: Harald Wiedenhofer z mezinárodní odborové centrály EAL/UIL, Erich Hermann (zástupce NGG z SRN), Rudolf Kaske (za HGPD Rakouska), dr. Klaus Pumberger z Nadace Friedricha Eberta v Praze.

Sjezd schválil změny a doplňky Stanov svazu, Volební řád, zvolil dosavadního předsedu i tajemníka, novou 21 člennou Svazovou radu a 7 člennou Kontrolní a revizní komisi.

IV. SJEZD ČMOS PHCR

15. – 16. 11. 2001, Hotel Olympik, Praha

Přítomných 86 delegátů schválilo Stanovy ČMOS PHCR, Program a cíle na období 2001 – 2005, a Zásady hospodaření ZO ČMOS PHCR. Novou předsedkyní svazu byla zvolena PhDr. Dagmar Gavlasová. Dále byla zvolena 20ti členná Svazová rada a 6ti členná Kontrolní a revizní komise ČMOS PHCR.

V. SJEZD ČMOS PHCR

25. – 26. 11. 2005, CDMS – Krystal, Praha

V pražském hotelu CDMS Krystal zvolilo 36 přítomných delegátů s hlasem rozhodujícím Svazovou radu, která se sestávala z 18 členů. Též byla zvolena 5ti členná Kontrolní a revizní komise. Ve funkci předsedkyně byla potvrzena PhDr. Dagmar Gavlasová.

VI. SJEZD ČMOS PHCR

20. 11. 2009, Hotel Olšanka, Praha

Na jednodenním sjezdu volilo 31 delegátů s hlasem rozhodujícím novou Svazovou radu a Kontrolní a revizní komisi ČMOS PHCR. Počet členů Svazové rady byl 11 a do Kontrolní a revizní komise byli zvoleni 4 členové. Zároveň s volbou nových orgánů byla provedena i volba předsedy svazu. PhDr. Dagmar Gavlasová byla do této funkce opět zvolena.

VII. SJEZD ČMOS PHCR

8. 11. 2013, Hotel Olšanka, Praha

V pražském hotelu Olšanka zvolilo 21 delegátů s hlasem rozhodujícím do funkce předsedkyně PhDr. Dagmar Gavlasovou, 10ti člennou Svazovou radu a 3 člennou Kontrolní a revizní komisi ČMOS PHCR. Dále byly schváleny nové Stanovy ČMOS PHCR, Program a cíle na období 2013 – 2018 a Zásady hospodaření ZO a MO.

VIII. SJEZD ČMOS PHCR

9.11.2018, Hotel Olšanka, Praha

V pražském hotelu Olšanka byl zvolen nový předseda Svazu – Ernest Wachtl. Dále byla zvolena Svazová rada s 11 členy a 3 členná Kontrolní a revizní komise ČMOS PHCR. Byly schváleny nové Stanovy ČMOS PHCR, Program a cíle na období 2018-2023 a Zásady hospodaření ZO a MO.