Aktuality

Zůstaňte v obraze o aktuálním dění okolo ČMOS.

Zasedal Výbor ČMKOS pro rovné příležitosti žen a mužů

27.4.2017

Dne 25. 4. 2017 se v pražském Domě odborových svazů konalo zasedání poradního orgánu Českomoravské konfederace odborových svazů – Výboru pro rovné příležitosti žen a mužů. Na programu jednání byly aktuální informace v oblasti rovných příležitostí v ČR i mimo ČR a informace z Rady ČMKOS, která vzala na vědomí Zprávu Výboru ČMKOS pro rovné příležitosti žen a mužů za období březen 2016 – únor 2017.

Vzhledem k tomu, že tento měsíc vyprší mandát předsedkyni Výboru paní Daně Machátové a místopředsedkyni paní Jitce Šebkové, byly na toto jednání naplánovány volby nového vedení Výboru. Výbor se usnesl, že bude prodloužen tento mandát do Sjezdu ČMKOS, který se bude konat příští rok v dubnu. D. Machátová i J. Šebková s prodloužením mandátu souhlasily.

Posledním bodem jednání byla informace o připravované mezinárodní konferenci, která se bude konat ve spolupráci ČMKOS a Friedrich-Ebert-Stiftung dne 18. května 2017, v Praze. Jejím tématem bude „Genderový rozměr digitalizace práce“. Ve fungování společnosti dochází vlivem zavádění technologických inovací ke změnám, které bývají nazývány revolučními. V souvislosti s velkými proměnami ve fungování hospodářství se transformuje i práce, jak z hlediska počtu a kvality pracovních míst, tak konkrétních pracovních podmínek a procesů. Konference se zaměří na otázku, do jaké míry tyto změny reprodukují či dokonce zesilují stávající nerovnosti mezi muži a ženami na trhu práce a kde jsou naopak ve stávajícím vývoji příležitosti k tomu využít změn k nabourání genderově diskriminačních praxí a nerovného zacházení.