Aktuality

Zůstaňte v obraze o aktuálním dění okolo ČMOS.

Usnesení VII. Sjezdu ČMKOS

16.5.2018

ČMKOS

SPOLEČNĚ 

SILNĚJŠÍ


Usnesenĺ VII. Sjezdu ČMKOS
_________
konaného ve dnech 27. a 28. dubna 2018 v Hotelu Olšanka s.r.o.

 

VII. Sjezd ČMKOS po projednání:

Schvaluje

 • pracovní předsednictvo VII. Sjezdu ČMKOS ve složeni:

Bednář Pavel                     OS SOO

Černý Zdeněk                    OS ECHO

Samek Vít                         ČMKOS

Sokolová Radka                 ČMKOS

Souček Jaroslav                 OS KOVO

Středula Josef                    ČMKOS

Žitníková Dagmar               OS ZSP ČR

 

Bere na vědomí

 • Zprávu Mandátové komise z prvního a druhého dne jednání VII. Sjezdu ČMKOS
 • Úvodní vystoupení předsedy Českomoravské konfederace odborových svazů ,pana Josefa Středuly
 • Vystoupeni předsedy vlády ČR, pana Ing. Andreje Babiše
 • Vystoupení předsedy Senátu Parlamentu ČR, pana Milana Stěcha
 • Vystoupení místopředsedy Poslaneckě sněmovny Parlamentu ČR, pana Jana Hamáčka
 • Vystoupení prezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR, pana Ing. Jaroslava Hanáka
 • Vystoupení generálniho tajemníka Evropské odborové konfederace, pana Luca Visentiniho
 • Vystoupeni prezidenta Konfederace odborových svazů SR, pana Ing. Jozefa Kollára
 • Uctěni památky obětí pracovních úrazů a nemoci z povoláni v rámci Mezinárodního vzpomínkového dne
 • Vystoupeni generálního inspektora SÚIP Mgr. Ing. Rudolfa Hahna k otázkám pracovní úrazovosti

 

K bodu: Návrh Programu jednáni VII. Sjezdu ČMKOS

VII. Sjezd ČMKOS po projednáni:

Schvaluje

 • Program jednání VII. Sjezdu ČMKOS

K bodu: Návrh Jednacího řádu VII. Sjezdu ČMKOS

Vil. Sjezd ČMKOS po projednání:

Schvaluje

 • Jednací řád VII. Sjezdu ČMKOS

K bodu: Návrh na složení pracovních komisí VII. Sjezdu ČMKOS

VII. Sjezd ČMKOS po projednání

Schvaluje

 • Pracovní komise VII. Sjezdu ČMKOS ve složení:

Mandátová komise:

Lokvenc Miloš                     OS SOO

Francl Lubomír                    OS ZSP

Frgalová Libuše                   OS ECHO

Nicek Petr                           OSH

Zítko Pavel                          OS Stavba ČR

 

Návrhová komise:

Gaňová Alena                       OS SOO

Janoušek Petr                       OS Stavba ČR

Koubová Jana                       OS ECHO

 

Komise pro návrh Statutu ČMKOS:

Černý Zdeněk                       OS ECHO

Sladkovský Karel                  OS UNIOS

Sokolová Radka                    ČMKOS

Souček Jaroslav                    OS KOVO

Vomela Milan                        OS Stavba ČR

 

Komise pro návrh Programu ČMKOS:

Dvořák Libor                      OS KOVO

Nestěrová Jaroslava            OS DLV

Samek Vít                          ČMKOS

Volební komise:

Baierl Petr                            VOS

Gavlasová Dagmar                ČMOS PHCR

Rosa Vladimir                       OS UNIOS

Rosenberger Vojtěch             OS S0O

Růžička Pavel                       OS DLV

Strnad Milan                         OS Stavba ČR

Stěpánek Alexander              NOS PPP 

Valášek Tomáš                     OS KOVO

Vrablec Jiří                           OS ECHO

 

K bodu: Návrh Volebního řádu VII. Sjezdu ČMKOS

VII. Sjezd ČMKOS po projednání:

Schvaluje

 •  Volební řád VII. Sjezdu ČMKOS

K bodu: Zpráva Rady ČMKOS k činnosti ČMKOS v uplynulém volebním období

VII. Sjezd ČMKOS po projednáni:

Bere na vědomi

 • Vystoupení Josefa Středuly, předsedy ČMKOS

Schvaluje

 • Zprávu Rady ČMKOS k činnosti ČMKOS v uplynulém volebním období

Ukládá Vederní ČMKOS

 • Prosazovat zkráceni týdenní pracovní doby pro všechny zaměstnance na 37,5 hodin týdně bez snížení mzdy 
 • Prosazovat přijetí takového zákonného rámce, který umožní zaměstnancům dřívější odchod do důchodu pro profese, které pracuji ve vysoce exponovaném zdraví škodlivém prostředí
 • Požadovat, aby byla v ČR stanovena základní výměra dovolené ve výši 5 týdnů pro zaměstnance jak státu, tak privátní sféry
 • Prosazovat zrušení karenční doby v ČR
 • Uspořádat 11. 9. 2018 manifestační mítink kampaně „Konec levné práce" na podporu oprávněných požadavků na růst mezd a platů
 • Usilovat aktivně o pokračující rozvoj sociálního dialogu v ČR jak na regionální, tak na celostátní úrovni
 • Prosazovat stejné odměňování zaměstnanců bez ohledu na zemi jejich původu, pohlaví a ostatní diskriminační aspekty, včetně účinné kontroly
 • Usilovat o další zjednodušení právní úpravy evidence odborových organizací

K bodu: Zpráva o hospodaření ČMKOS za období 2014 - 2017

VII. Sjezd ČMKOS po projednání:

Schvaluje

 • Zprávu o hospodařeni ČMKOS za období 2014— 2017, přednesenou Radkou Sokolovou

K bodu: Zpráva Revizní komise ČMKOS

VII. Sjezd ČMKOS po projednání:

I. Schvaluje

 • Zprávu Revizní komise ČMKOS, přednesenou členkou Revizní komise Zdeňkou Staňkovou

II. Děkuje a vyjadřuje uznání

 • členům Revizní komise ČMKOS za práci odvedenou pro ČMKOS

 

K bodu: Návrh změn Statutu ČMKOS

VII. Sjezd ČMKOS po projednáni:

I. Schvaluje

 změny Statutu ČMKOS ve znění návrhů přijatých VII. Sjezdem ČMKOS k jednotlivým ustanovením Statutu CMKOS s tím, že tyto změny nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich schválení VII. Sjezdem CMKOS.

II. Ukládá

 • zabezpečit předáni zněni Statutu ČMKOS schváleného VII. Sjezdem ČMKOS Spolkovému rejstříku Městského soudu v Praze

Termin: do 11.5.2018

Zodpovídá: předseda ČMKOS

 • zabezpečit postupnou úpravu vnitřních dokumentů ČMKOS tak, aby byly v souladu s přijatým Statutem CMKOS

Termín: do 30. 12. 2018

Zodpovídá: předseda ČMKOS

 


K bodu: Volby členů vedení ČMKOS a členů Revizní komise ČMKOS

VII. Sjezd ČMKOS zvolil v tajné volbě:

 

předsedu ČMKOS

Josefa Středulu

 

místopředsedy ČMKOS

JUDr. Víta Samka

Ing. Radku Sokolovou

 

členy Revizní komise ČMKOS

Moniku Ježkovou

Tomáše Formánka

Ing. Pavla Němejce

Ditu Hricovou

Ing. Marii Krbečkovou

Soňu Vytiskovou

Bc, Stanislava Taťouna

 

náhradníky Revizní komise ČMKOS

Petra Vaňkáta

Vlastu Trágerovou

Vratislava BÍnu

 

VIl. Sjezd ČMKOS po projednání:

Ukládá

 • zabezpečit svolání Revizní komise ČMKOS a volbu předsedy a místopředsedy Revizní komise CMKOS

Termín: do 30. 5. 2018

Zodpovídá: předseda ČMKOS

 

K bodu: Panelová diskuse na téma zkracování týdenní pracovní doby

VII. Sjezd ČMKOS po projednání požaduje přijeti účinných opatření k postupnému snižování týdenní pracovní doby v ČR. Jednoznačným cílem ČMKOS je přiblížit se podmínkám ve vyspělých zemích EU

K bodu: Návrh Programu ČMKOS jro období 2018 -2022

VIl. Sjezd ČMKOS po projednáni:

Schvaluje

 • Program ČMKOS pro období let 2018—2022

 

VII. Sjezd ČMKOS podporuje

společné stanovisko ČMOS pracovníků školství a Vysokoškolského odborového svazu k budoucnosti vzdělávání.

 

K bodu: Návrh usnesení VII. Sjezdu ČMKOS

VII. Sjezd ČMKOS po projednáni:

Schvaluje

 • Usneseni VII. Sjezdu ČMKOS

Nedílnou součástí tohoto usneseni jsou následující přílohy:

 • Je úplné zněni Statutu ČMKOS

 

Návrhová komise:

Gaňová Alena

Janoušek Petr

Koubova Jana

 

Tajemník komise:

Šulc Petr

 

 

V Praze dne 28. dubna 2018