Aktuality

Zůstaňte v obraze o aktuálním dění okolo ČMOS.

Jednala Rada ČMKOS - červen 2017

10.8.2017

Dne 26. 6. 2017 jednala Rada ČMKOS na svém 36. zasedání. Prvním bodem programu byla příprava VII. Sjezdu ČMKOS, který se uskuteční 27. – 28. 4. 2018 v hotelu Olšanka. V rámci celkové přípravy sjezdu byly ustaveny komise pro přípravu změn Statutu ČMKOS a pro přípravu Programu ČMKOS na léta 2018 – 2022. Probíhá rovněž výběr členů komise pro přípravu voleb. Na jednotlivých zasedáních Rady ČMKOS a na Sněmech ČMKOS budou postupně projednávány návrhy ke změnám Statutu a Programu ČMKOS. Zpracována bude rovněž Zpráva o činnosti ČMKOS za léta 2014 – 2018, dále bude zpracován jednací řád sjezdu a návrh věcného a časového harmonogramu VII. Sjezdu. V březnu 2018 bude dopracována zpráva o hospodaření ČMKOS za léta 2014 – 2018 a návrh zprávy o plnění programu ČMKOS za shodné období.

 

Na Sněmu ČMKOS v březnu už by měly být předloženy finální verze dokumentů vč. návrhu Programu ČMKOS.

 

Místopředseda V. Samek informoval Radu ČMKOS o aktuálním stavu projednávání právních předpisů v PSP ČR, zejména pak o koncepční novele zákoníku práce a zákonu o zaměstnanosti. V případě novely zákona o zaměstnanosti došlo k jeho schválení a očekává se podpis prezidenta, avšak v případě novely zákoníku práce k jejímu schválení do konce volebního období zcela jistě nedojde. Projednány a schváleny byly následující zákony: novela zákona o nemocenském pojištění (otcovská dovolená), novela zákona o důchodovém pojištění a novela zákona o specifických zdravotních službách.

 

Dále Rada ČMKOS projednala a schválila rozpracování a konkretizaci závěrů 6. Sněmu ČMKOS.

 

Místopředsedkyně ČMKOS R. Sokolová podala informaci o problematice RROS. Zde se ukazuje, že řada nominovaných zástupců odborových svazů se nezúčastňuje jednání RROS, a to do značné míry komplikuje jejich činnost.

Rada ČMKOS byla seznámena s analýzou vývoje zaměstnanosti za rok 2016. Podrobnější informaci o této analýze přineseme v nejbližším čísle Espressa.

Aktuální informace vedení ČMKOS byly věnovány růstu hodinových nákladů práce v EU, kde se ČR umístila na sedmém místě s růstem v řádu 8 %, dále pak vývoji inflace v EU, kde se ČR umístila na pátém místě s výší inflace 2,5 % v květnu 2017. Lichotivé číslo v evropském srovnání dosahuje míra nezaměstnanosti v ČR, která je nejnižší v EU s 3,2 %.

 

Tradičně pak následovala informace předsedů odborových svazů o aktuálním stavu kolektivního vyjednávání na podnikové úrovni i vyšším stupni.

Jednání Rada ČMKOS uzavřela zpráva Revizní komise ČMKOS.